Dilsad Mirzeoğlu

A. Dilşad Mirzeoğlu, lisans eğitimini ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bö lümü’nde, yüksel lisans eğitimini ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimini ise AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Geliştirme ve Öğretim Anabilim Dalı’nda gerçekleştirmiştir. Halen Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğretim üyesidir. Mir zeoğlu’ nun çalışmaları program geliştirme, beden eğitiminde öğretim model ve yöntemleri, öğretmen eğitimi, voleybol ve hareket eğitimi gibi konular üzerine odaklanmıştır. 2012-2013 ve 2017 yıllarında düzenlenen ikokul ve ortaokul beden eğitimi ve spor dersinin öğretim programlarını geliştiren komisyonda danışman olarak görev yapmıştır. Yazar bu ve benzeri konuları kapsayan lisansüstü tez çalışmalarına da danışmanlık yapmaktadır.